Varga Sándornál jártunk, aki Mezőlakon folytat szántóföldi gazdálkodást és bérszolgáltatást. Gépparkjában több tőlünk vásárolt gép is található, melyhez a KITE Zrt. szervizét veszi igénybe. Lássuk, hogy mi a véleménye a műszaki szol­gáltatásainkról.

 

Kérem, legyen kedves mu­tassa be nekünk a gazdasá­got! Mekkora területen és mit termelnek, milyen típusú gazdálkodást folytatnak?

Közel 1100 hektáros terü­leten gazdálkodunk. Főbb terményeink a búza, a kuko­rica, a napraforgó és a repce vonatkozásában kimerül­nek. Leginkább azért, mert a telephelyünk adottságait próbáljuk a legintenzívebben kihasználni szolgáltatási te­vékenységre is.

Bérmunkával is foglalkoz­nak?

A vállalkozásunk alapja a kezdetekben a bérmunka volt. Ma elsősorban a beta­karítási munkák, a bérara­tás és a bérsilózás teszi ki a szolgáltatás legnagyobb ré­szét közel 2-3000 hektárnyi területen. A partnereink az előbb említett terményeket szállítják be hozzánk a leg­nagyobb tételben. Mi pedig a termény kezelésében: a szállításban, a tisztításban és a szárításban állunk a ren­delkezésükre. Utóbbiak el­végzésére egy 10000 tonnás terménytároló, és egy 15-20 tonna/óra teljesítményű szá­rító áll a rendelkezésünkre. A bérszolgáltatások mellet a saját terményeket is ezen a rendszeren keresztül dolgoz­zuk fel. A partnereink szán­tóföldi munkálataiban kisebb mértékben veszünk részt, a kapacitásaink ezen a terü­leten a jövőben fejlesztésre szorulnak.

Az öntözött területek aránya mekkora?

Sajnos nagyon kicsi, mert nem jók hozzá a környezeti adottságaink. Egyetlen te­rületet tudok említeni, ahol a jövőben megpróbálkozunk az öntözés bevezetésével, ez a teljes gazdaság kb. 5-6%-a. Itt adottak a feltételek ahhoz, hogy a vízpótlást a terveink­hez mérten tudjuk megvaló­sítani.

Varga Sándorral beszélgettünk

Mióta állnak kapcsolatban a KITE Zrt.-vel?

A 2000-es évek elejétől da­tálható a közös munka. Akkor vettük fel velük a kapcsola­tot, amikor megfogalmazó­dott bennünk az, hogy a vál­lalkozás már elbírja egy új gép beszerzését. Az első beruhá­zásunk egy John Deere WTS 9540-es volt. Egy nagyon egyszerű kis kombájn, de az akkor elérhető technológiát már messze felülmúlta. Azó­ta is folyamatos a kapcsolat, a gépparkunk bővítésében, valamint az alkatrész- és szervizháttér biztosításában mindig támaszkodhatunk a KITÉ-re.

Egyéb szolgáltatásokat is igénybe vesznek a KITE Zrt.-től? Az inputanyagokat is tő­lünk vásárolják?

Gazdatársaimmal alakítot­tunk egy új típusú szövetke­zetet, mely a tagok igényeit figyelembe véve és a piaci le­hetőségeket kihasználva se­gíti a beszerzését. Ez több esetben ez a KITÉ-n keresz­tül történik meg, de így ezen a területen csak közvetett a kapcsolatunk, hiszen direkt módon a szövetkezet érté­kesíti tovább az inputanyagot számunkra.

Mit tudhatunk még a gép­parkról?

Az első kombájn beszerzése után jött még egy ugyanilyen típus szintén a KITÉ-től, majd egy 7300-as silózóval, és a gazdaság igényeit kiszolgáló és a működtetését biztosí­tó traktorral, permetezővel és vetőgéppel bővült az ál­lomány. Azóta a kombájno­kat lecseréltük az S sorozat tagjaira, valamint a tervek között szerepel egy új John Deere silózó beszerzése is, mert azt látom, hogy a fej­lesztések miatt nagyon jó mi­nőséget tud garantálni.

Mekkora az új és a régi gé­pek aránya? Miben látja az új gépek előnyeit?

Nem túl magas az új gépe­ink száma: 30%-ban hatá­roznám meg, a többi gépünk tekintetében szükségünk is van további beruházásokra. Az új fejlesztésű gépek már biztosítják a precíziós gaz­dálkodás lehetőségeit, ezt már megtapasztalhattuk az S kombájn esetében is. Kell néhány év ahhoz, hogy bele­tanuljunk ebbe a gazdálkodá­si formába, de úgy gondolom, ha e mögé építjük a teljes technológiánkat bizonyos termények esetében, vagy akár a teljes területünkön, akkor eredményesebben tu­dunk gazdálkodni a jövőben.

Vannak tehát a precíziós gazdálkodás bevezetésének terén további terveik?

Mint ahogy már említettem részben alkalmazzuk a pre­cíziós gazdálkodást, hiszen az új kombájnok már alkalmasak a területek feltérképezésre. Nagy segítségünkre vannak a tervezésben, az adatok ki­értékelésében, valójában a teljes technológia felépítésé­ben. Most azonban még csak részben tudjuk igénybe venni, kis mértékben a talajelőkészí­tésnél, a vetésnél és a sorköz­művelésnél és ugye a betaka­rításnál. Fontosnak tartom, hogy az inputanyagok kijutta­tásánál, a növényvédőszeres kezeléseknél alkalmazzuk majd a jövőben a technológia nyújtotta lehetőségeket. A teljes rendszer kiépítéséhez még beszerzéseket kell esz­közölnünk, de azt látom, hogy ez egy komplex és jó irány.

A KITE Zrt. precíziós szakta­nácsadással is áll a partnerei rendelkezésére. Tervezik ezt is igénybe venni a jövőben?

Amennyiben az említett be­szerzések megtörténnek, és meglesz a teljes gépi háttér, akkor igen. Az idei évben kipróbáltuk a KITE techno­lógiát egy kisebb területen és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó eredménye­ket kaptunk. Bár az időjárás is nagyban segített benne, de az említett területen 12,5 tonna/hektáros kukoricater­més-eredményünk lett, ami nagyon jónak mondható.

 „...Egy jó szerviz nélkül bármen­nyire is jó egy gép, nem állja meg a helyét, mert szerviz nélkül nem fog működni...”

A használat és karbantartás szempontjából mit tapasz­talt az említett új gépekkel kapcsolatban?

A használat szempontjá­ból mindenképpen csak előnyöket tudok felsorolni. Komfortosabbá precízebbé, egyszóval jobbá teszik a gaz­dálkodást. Viszont a finom elektronika és az informatika térnyerésével különlegesebb bánásmódot, több odafigye­lést igényelnek a gazdálkodó, de a szolgáltató részéről is, mert megfelelő szervizháttér biztosítása nélkül megbé­nulhat a gép működése, ami nagy problémát tud okozni. Én úgy látom, hogy a karban­tartások és a frissítések idő­ben megtörténnek, ez nálunk nem okoz problémát.

Miért pont a John Deere és miért pont a KITE?

Azért a John Deere-ra esett a választásom, mert ebben a gépben láttam a biztonsá­got és a hosszú élettartamot, ami szükséges ahhoz, hogy egy nagy intenzitású igény­bevételnél, bérvállalkozóként megfelelő biztonsággal tud­jak dolgozni. Természetesen a márkához párosult a KITE, hiszen ők tudják a megfelelő műszaki-szakmai háttérrel értékesíteni azt. Ami szerin­tem nagyon fontos, mert, ha nincs meg a megfelelő háttér a gép mögött, akkor lehet az bármennyire jó, az üzemelte­tése bizonytalan, kérdésessé válik a működtetése.

Hogyan látja, az afters­ales-szolgáltatás, vagyis az alkatrész és szerviz műkö­désének összehangolását a KITE Zrt.-ben?

Véleményem szerint nagyon hatékonyan működik, a hiba megállapítását követően na­gyon rövid idő alatt akár sze­mélyesen, akár e-mailben ka­punk információt arról, hogy milyen alkatrészekre van szükség, az milyen költéség­gel jár, mikor érkezik meg, mikor kerül beépítésre és mi­kor fog üzemelni az eszköz. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert a külföldi rak­tárakból érkező alkatrészes járat Győrszemerére érkezik először, így a megrendelt al­katrészek akár már másnap reggel megjönnek.

Varga Sándor a gépei között

Mi a véleménye a szervizszol­gáltatásunk minőségéről?

Mi a győrszemerei alközpont­tal alkatrészbeszerzés és szerviz terén is szinte napi kapcsolatban állunk. A szol­gáltatás terén nagyon jónak ítélem a csapat munkáját. A szervizes kollégát, Csizmazia Mátét pedig szinte már csa­ládtagként kezeljük. Nagyon jól tud együtt dolgozni a kol­légáimmal, teljesen rugalma­san és segítőkészen kezeli a problémáinkat, nagy segít­ségünkre van akár szemé­lyesen, akár telefonon. Óriási szorgalommal és egy állan­dóan frissülő szakmai tudás­sal vesz részt a szervizünk munkájában, amit én csak pozitívan tudok értékelni.

Van konkrét emléke, ami példa lehet a jó kapcsolatra?

Igen van, és ez is éppen Má­téhoz kötődik. Egy szezon előtti kombájnmotor-javítás­ra került sor az egyik év má­jusában. Nagy odafigyeléssel és precizitással végezték el az alközpontban dolgozó kol­légák a munkát, és ezt Máté még megspékelte azzal, hogy a befejezést követően felhí­vott, hogy eljönne egy hét­végén, vasárnap kipróbálni, minden jól működik-e. Azt rögtön hozzátette, hogy nem szeretne zavarni és feltartani senkit, ő ezt egyedül elvégzi, de mindenképpen meg akar arról bizonyosodni, hogy min­den rendben van-e a javított géppel. Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy vannak még olyan emberek, akik így áll­nak a munkájukhoz, és nem sajnálják rá az időt.

Gondoskodnak-e a gépkeze­lőik oktatásáról?

Nagyon fontosnak tartom, hogy gépeket üzemeltető kol­légáim részt vegyenek a kép­zéseken. A KITE szerencsére minden esetben jelzi nekünk, ha szükséges a gépkezelő­inket oktatásra küldeni. Az informatika térnyerése miatt szükségesnek is látom, hogy folyamatosan aktualizáljuk a tudásukat. Azt még jónak látnám, ha a KITE lehetősé­get biztosítana a gépkezelők­nek arra, hogy üzemeltetés közben is feltegyék a kér­déseiket. Mert az oktatáson is átbeszélhetnek bizonyos dolgokat, de nem biztos, hogy minden felmerül, ami menet közben problémát okozhat.

Működik távfelügyeleti rend­szer a gépeken?

Igen a JD Link megtalálható minden gépün­kön, ami nagyon jó kontrollt nyújt a gépkezelőink munkájához. Ők még szerencsé­re pár másod­perccel hama­rabb észreveszik a felmerülő prob­lémát, de a rendszer pontos és gyors információkat ad, és így ki lehet szűrni az esetle­ges figyelmetlenségből adó­dó meghibásodásokat is.

Ha egy mondattal kellene jellemezni a KITE szervizét, mi lenne az?

„Egy jó szerviz nélkül bár­mennyire is jó egy gép, a pi­acon kevésbé eladható, nem állja meg a helyét, mert szer­viz nélkül nem fog működni.”